jgroup.test.jini.reggie
Interfaces 
ReggieHello
Classes 
ReggieHelloClient
ReggieHelloServer